હું ક્યારેય હારતો નથી, હું કાં તો જીતીશ અથવા જાણી શકું છું. - નેલ્સન મંડેલા

હું ક્યારેય હારતો નથી, હું કાં તો જીતીશ અથવા જાણી શકું છું. - નેલ્સન મંડેલા

ખાલી

હું ક્યારેય હારતો નથી, હું કાં તો જીતીશ અથવા જાણી શકું છું.
- નેલ્સન મંડેલા

તમે પણ પસંદ આવી શકે
તમારી પસંદગીઓ તમારા ભયને નહીં પણ તમારી આશાઓને પ્રતિબિંબિત કરે. - નેલ્સન મંડેલા
વધારે વાચો

તમારી પસંદગીઓ તમારા ભયને નહીં પણ તમારી આશાઓને પ્રતિબિંબિત કરે. - નેલ્સન મંડેલા

જેમ જેમ આપણે જીવનની સફરમાં ચાલતા જતા હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણને જુદી જુદી પસંદગીઓનો સામનો કરવો પડે છે, જેના પછી આપણને જરૂર છે ...
એક સારું માથું અને સારું હૃદય હંમેશા એક પ્રચંડ સંયોજન છે. - નેલ્સન મંડેલા
વધારે વાચો

એક સારું માથું અને સારું હૃદય હંમેશા એક પ્રચંડ સંયોજન છે. - નેલ્સન મંડેલા

જીવનમાં ઘણી પરિસ્થિતિઓ હોય છે જ્યાં આપણે આપણા માથા અથવા હૃદય અથવા બંનેનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. પરંતુ…